Fjelloppsynet


 

Fjelloppsynet.jpg

Fjelloppsynet har svært variert arbeid og skal blant annet være sekretær for fjellstyret, drive saksbehandling, føre tilsyn med fjellstyrets hytter, drive praktisk tilrettelegging,
informasjon, veiledning og kontrollere bruken av statsallmenningen. Fjelloppsynet har egen uniform og de fleste er tildelt begrenset politimyndighet. Fjelloppsynet skal
forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes og ivaretar både lokale og statlige oppsynsinteresser i området. Fjelloppsynet skal
også se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes.

Sollia fjellstyre selger også tjenester til ulike aktører. Vi har sekretærfunksjon for Atna fiskeforening, Sollia viltstellområde og Rondane Sør villreinområde.
Vi selger tjenester til Statens naturoppsyn med oppsyn i verneområder som hovedformål. Vi kan også ta på oss andre oppdrag fra ulike oppdragsgivere.